Szanowni Pań„stwo,

 

30 czerwca 2015 r. zakończyła się umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2007-2013 z Urzędem Marszał‚kowskim zawarta w dniu 2 czerwca 2009 r. Zakoń„czono i rozliczono miniony okres programowania.

W cią…gu 6 lat dział‚alnoś›ci przeprowadziliśmy 11 naborów, w których złożonych został‚o 256 wniosków. Z porady pracowników biura skorzystało 2917 osób. Zorganizowaliś›my ponad 11 szkoleń„, w których udział‚ wzięły łącznie 182 osoby. Promowaliś›my region uczestnicząc w ok.50 imprezach o randze lokalnej, jak i ogólnopolskiej oraz wydając szereg publikacji i gadżetów promocyjnych.

Kilka lat współ‚pracy pomię™dzy Stowarzyszeniem a mieszkań„cami przyniosł‚o określone rezultaty i€“ zrealizowane projekty na obszarze wszystkich Gmin obję™tych LSR.

Pozyskaliśmy 13 mln złotych, które postawiliśmy do Pań„stwa dyspozycji. Dzię™ki Pań„stwa pomysł‚owości, zaradnoś›ci i pracowitoś›ci te pieniądze został‚y dobrze zainwestowane. Dzię™ki nim powstał‚y mię™dzy innymi nowe miejsca pracy, nowe place zabaw i obiekty sportowe. Mimo, źe po drodze był‚y problemy, błę™dy i kł‚opoty, dziś› moźemy powiedzieć‡ „€žRazem, wykonaliś›my dobrą… robotꔀ. Dzię™ki funduszom pozyskanym przez LGD udał‚o się™ wyremontować i doposaźyć‡ mię™dzy innymi ą›wietlice wiejskie, sale OSP, boiska, ponadto zrealizowano kilkadziesią…t imprez kulturalnych w gminach czł‚onkowskich.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Zarzą…d Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął‚ konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społ‚ecznoĹść‡ (LSR) współ‚finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społ‚eczno›ść (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Dział‚ania Puszcza Kozienicka otrzymalła 235 z 245 moźliwych do uzyskania punktów. Taki wynik dał‚ nam 2 miejsce na Mazowszu.

Zawarcie 17 maja 2016 r. umowy ramowej umożliwia lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy. LGD â€Puszcza Kozienicka bę™dzie miał‚a do rozdysponowania prawie 10 mln zł na obszar Powiatu Kozienickiego.

Zarzą…d Stowarzyszenia planuje ogł‚osić‡ pierwsze nabory dla przedsię™biorców na przeł‚omie sierpnia i wrześ›nia 2016r.

Nabory dla przedsię™biorców odbędą… się™ w dwóch kategoriach. Premia ryczałtowa w wysokoś›ci 50 tys. zł‚ na otworzenie działalnoś›ci gospodarczej dla osób, które po raz pierwszy chcą… rozpocząć‡ dział‚alność‡. Dotacja 100 %. Warunek konieczny do spełnienia to utworzenie minimum 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie) i utrzymanie go przez minimum 2 lata od otrzymania płatności koń„cowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).

Dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej jest przyznawane, jeżeli:

1)Podmiot ubiegają…cy się™ jej o przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w peł‚nym zakresie, chyba źe podejmuje dział‚alność‡ gospodarczą sklasyfikowaną… w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dział‚alnoś›ci jako produkcja artykułów spoźywczych lub produkcja napojów,

b)w okresie 24 miesię™cy poprzedzają…cych dzień„ zł‚ożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoś›ci Gospodarczej albo w rejestrze przedsię™biorców w Krajowym Rejestrze SÄądowym i temu podmiotowi nie został‚a dotychczas przyznana pomoc na operację™ w tym zakresie.

Druga kategoria to dotacje na rozszerzenie dział‚alnoś›ci gospodarczej dla osób już prowadzą…cych działalność‡ gospodarczą… w kwocie od 50 tys. do 300 tys. zł‚. Będzie to refundacja 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych netto zgodnie z biznesplanem. Warunek konieczny do speł‚nienia to utworzenie minimum 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez minimum 3 lata od otrzymania płatnoś›ci końcowej (chyba, źe biznesplan wydłuża ten okres). Utrzymanie firmy –minimum 2 lata od otrzymania pł‚atnoś›ci koń„cowej na konto (chyba, że biznesplan wydł‚uźa ten okres.) Szczegołowe informacje dotyczą…ce dotacji znajdziecie Pań„stwo na naszej stronie www.lgdkozienice.pl w zakładce PROW 2014-2020 lub w biurze projektu, ul. Radomska 23 , 26-900 Kozienice w godz. 9 – 17 i pod numerem telefonu 48/3661899.

 

PragnÄę serdecznie podzię™kować‡ za bardzo dobrą współ‚pracę i zrozumienie Burmistrzowi, Wójtom, członkom rad, gmin z naszego obszaru jak również dyrektorom jednostek kultury, prezesom różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń„. Podziękowania należą… się™ również czł‚onkom Zarzą…du, Komisji Rewizyjnej, pracownikom i czł‚onkom naszego Stowarzyszenia za dotychczasową pracę™, zaangaźowanie i pomoc w rozwiązywani różnego rodzaju codziennych problemów. Dzię™kuje za okazane wsparcie zarówno przy tworzeniu struktur LGD, jak i w jej obecnym funkcjonowaniu.

Przed nami przygotowania do wdraźania Lokalnej Strategii Rozwoju. Liczymy na równie duźe zaangaźowanie i współ‚pracę na etapie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Jesteś›my przekonani, źe ten okres programowania będzie równie dobry zarówno dla mieszkańców, przedsię™biorców jak i samorządów.

Irena Bielawska

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dział‚ania

€žPuszcza Kozienicka€