Porządek obrad:

Otwarcie sesji i zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Stwierdzenie prawomocności.
Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości za miesiąc maj 2020 r grup przedsiębiorców, wobec których w związku z epidemią COVID-19 wprowadzono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Garbatka-Letnisko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2023”. 
Zamknięcie obrad.