Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołów z obrad IX i X Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko. 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.8. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.9. Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033,– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.10. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.11. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garbatka-Letnisko w roku szkolnym 2019/2020.16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości.   18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020.19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020.20. Sprawy różne.21. Zamknięcie obrad.