Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko. 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Krypianka I (Brzeźniczka I)  i Krypianka II (Brzeźniczka II) oraz określenie sezonu kąpielowego dla tych miejsc. 11. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.12.Przedłożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 za rok 2019.13. Sprawy różne.14. Zamknięcie obrad.