Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.4.Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Kozienickim zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.5.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.6.Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur