Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

a)       uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
b)      uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza

1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

c)       uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza

1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Jeśli Wnioskodawca zamieszkuje na terenie gminy to wniosek o wydanie ww. zaświadczenia należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko na ul. Spacerowej 2a.

 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Urząd i Gminy w Garbatce-Letnisko

Skrzyńskich 1

Referat Gospodarki Komunalnej

Ul. Spacerowa 2a

26-930 Garbatka-Letnisko

 

Godziny otwarcia: pon. 07:30-17:00, wt.-pt.: 07:30-15:30

Osoby prowadzące:

Agnieszka Płachta

Telefon: (48) 62 10 194 wew. 15

Magdalena Orłowska

Telefon: (48) 62 10 103

 

Więcej informacji:

www.czystepowietrze.gov.pl

www.wfosigw.pl