wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/III/2015 z dnia 5 maja 2015 r. znak: WI-III.746.1.7.2015.KR, ustalającej na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001702_MAZ_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla obsługi linii kolejowej nr 26.