Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o przystąpieniu do opracowywania projektów opracowań pt. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Garbatka-Letnisko oraz na stronie internetowej https://www.garbatkaletnisko.pl/.

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów. Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko – ul. Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka-Letnisko, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected], w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Garbatka-Letnisko.

 

Do pobrania:

 

POŚ Gmina Garbatka-Letnisko projekt 30.09.20915

Prognoza do POŚ Garbatka