Obwieszczenie

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Garbatka-Letnisko w roku 2016.

 

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2016r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu gminy Garbatka-Letnisko. Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a jego wysokość zależeć będzie od przyznanej gminie dotacji. Dofinansowaniem objęte będą zadania ujęte w Programie usuwania azbestu dla gminy  Garbatka-Letnisko z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne ( również wspólnoty mieszkaniowe).

 

Dofinansowaniem objęte będą koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest poniesione  w  2016  roku  na  wymianę   pokryć   dachowych   lub  elementów  elewacji. Wykonawcą   zadania obejmującego  powyższe  prace  na  terenie  całej  gminy  będzie jedna firma wybrana  przez  tut. Urząd zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych,  która na zlecenie Urzędu będzie dokonywać wywozu odpadów azbestowych,  zdemontowanych  z obiektów  na  koszt  Urzędu  Gminy  w  Garbatce – Letnisko  ze  środków pozyskanych z W.F.O.Ś. i G. W. w Warszawie.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. W związku z powyższym osoby planujące w 2016r. wymianę pokryć dachowych i usunięcie eternitu z    dofinansowaniem   proszone   są   o   złożenie   w   Urzędzie   Gminy  Garbatka- Letnisko    w   terminie do 15 stycznia 2016 roku  stosownego  wniosku. 

Wzór   wniosku  z załącznikami  dostępny jest  na  stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Spacerowej 2A.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie  Urząd  Gminy w  Garbatce –Letnisko wystąpi   z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Warszawie o przyznanie dotacji.  Dopiero  określona   w umowie z  Wojewódzkim  Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wielkość dotacji przyznanej gminie, umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu z dofinansowaniem.

Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania,  rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą  po podpisaniu z Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy  dotacji.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można  uzyskać w  Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko tel. 48 62 10 103.                                                                                                   

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

 

 

Do pobrania

 

Wniosek azbest załaczniki