ObwieszczenieWójta Gminy Garbatka-Letnisko dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Garbatka-Letnisko w roku 2013

 

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2013 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu gminy Garbatka-Letnisko.Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a jego wysokość zależeć będzie od przyznanej gminie dotacji.Dofinansowaniem objęte będą zadania ujęte w Programie usuwania azbestu dla gminy  Garbatka-Letnisko z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne ( również wspólnoty mieszkaniowe).Dofinansowaniem objęte będą koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest poniesione w 2013 roku na wymianę pokryć dachowych lub elementów elewacji. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych , która na zlecenie Urzędu będzie dokonywać wywozu odpadów azbestowych , zdemontowanych z obiektów na koszt Urzędu Gminy w Garbatce – Letnisko ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.W związku z powyższym osoby planujące w 2013 r. bądź w latach następnych wymianę pokryć dachowych i usunięcie eternitu z dofinansowaniem proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko  w terminie do 30 grudnia 2012 roku stosownego wniosku.Wzór  wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce azbest oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Spacerowej 2A.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Gminy w Garbatce –Letnisko wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Warszawie o przyznanie dotacji. Dopiero określona  w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wielkość dotacji przyznanej gminie umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu z dofinansowaniem.Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania,  rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą  po podpisaniu z Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy  dotacji.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można  uzyskać w  Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko tel. 48 62 10 103.

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

 

 

Pilik do pobrania TUTAJ