Wysokość zasiłków od 1 listopada 2016 roku wynosi:

Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia – 95,00 zł
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia 124,00 zł
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia 135,00 zł
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi – 95,00 miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi: 90,00 miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi: 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.