Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona Nr działki 33/2 o pow. 0,81 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzustów, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW  Nr RA1K/00032710/1.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona Nr działki 109/2 o pow. 0,1400 ha położona w obrębie geodezyjnym Anielin, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  Nr RA1K/00064531/5.

Powodem odwołania przetargu jest wprowadzenie na obszarze całego kraju strefy żółtej  w związku ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem oraz zamknięciem Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko dla interesantów z powodu nałożonej kwarantanny na niektórych pracowników urzędu.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.garbatkaletnisko.pl.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych. Natomiast podmioty, które dokonały wpłat gotówkowych proszone są o podanie na piśmie rachunku bankowego, na który środki mają zostać zwrócone.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Budownictwa Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko telefonicznie pod nr 48 62 10 175 wew. 19.

 

 

Garbatka-Letnisko, dnia 16 października 2020r.

 

 

                                                                                                               WÓJT

                                                                                            /-/ TERESA FRYSZKIEWICZ