Porządek zebrania:

Otwarcie zebrania wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.
Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Brzustów.
Sprawy różne.

 

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) 

ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 16:45, dnia 17 maja 2021 r.

 

 

Sołtys sołectwa Brzustów

 

/-/ Marcin Kałdunek