Działając na podstawie Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i  przedkładamy Państwu do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Garbatka-Letnisko w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013″.

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Garbatka-Letnisko.Czas trwania konsultacji: od 05.10.2012 r. do 19.10.2012 r.Propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrażać pisemnie korzystając z załączonego formularza zgłaszania opinii i złożyć w następujący sposób:- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko z dopiskiem „program współpracy na 2013 rok”,- wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko z dopiskiem „program współpracy na 2013 rok”,- przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wpisując w tytule „program współpracy na 2013 rok”.

Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.Informacje o konsultacjach uchwały Rady Gminy Garbatka-Letnisko w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013″ udostępnione zostaną na stronie internetowej www.garbatkaletnisko,pl i www.bip.garbatkaletnisko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Organizacyjnego.

 

Do pobrania:

Formularz