1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który :a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;b) ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;3) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat w pracy w szkole wyższej;4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;5) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;7) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114  z późn. zm.), 2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;2) ukończyła studia magisterskie;3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 4, pkt 6 i pkt 8 niniejszego ogłoszenia,Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkół wchodzących w skład Zespołu;2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym  – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa  w pkt. 3;5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświata albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;6) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.); 10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.)11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko”, w terminie do dnia 21 marca 2012 r. do godz. 15,00 na adres: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko – osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu dokumentów do urzędu).5. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez przewodniczącego komisji konkursowej.

                                                                                 WÓJT                                                                               (-) Robert KowalczykGarbatka-Letnisko, dnia 05 marca 2012 r.