Konsultacje prowadzone są na podstawie:

– uchwały nr IV/12/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia sezonu kąpielowego.

Cel konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko dotyczącej projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia sezonu kąpielowego.

Termin konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 11 stycznia 2023 r. i zakończą się w dniu 2 lutego 2023 r.

Forma konsultacji:

Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko uwag, przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 stycznia 2023 r. można składać w następujący sposób:

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected],
pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko,
osobiście – poprzez złożenie pisma w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

 

Wyniki konsultacji:

Zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka- Letnisko.

 

Załączniki