Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko i na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, pocztą na adres: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] na załączonym formularzu (skan z podpisem) do dnia 23 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                          /-/ Teresa Fryszkiewicz

 

do pobrania:

Oferta

Formularz