Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko i na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl.Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2017 r. osobiście, w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1 (Biuro Rady Gminy Garbatka-Letnisko), pok. 7 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] na załączonym formularzu (skan z podpisem).                                         WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk

Do pobrania:

Oferta

Wyciąg z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej

Formularz