Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK”, ul. H. Lewandowicz 2, 26-930 Garbatka-Letnisko złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy  ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko i na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl.Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lutego 2012r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, pok. 2 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Pliki dopobrania:

 

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferta realizacji zadania publicznego pn.”I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.

 

Wyciąg z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach