Wójt Gminy Garbatka-Letnisko ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2017 r.I. Informacje ogólne:1.Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami do wskazywania osób na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Garbatka-Letnisko w roku 2017.2.Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na rok 2017.3.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.4.Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2017 r.II. Wymagania stawiane Kandydatom:W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;3) nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2f ustawy  o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).III. Zadania komisji konkursowej:1.Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy, w tym m.in.:1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.IV. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowejWyboru nie więcej niż dwóch osób z listy kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 dokonuje Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, który ogłaszając otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych zaprasza do udziału w pracach komisji. V. Miejsce złożenia dokumentówZgłoszenia – na załączonym poniżej formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres [email protected]VI. Termin składania zgłoszeń – do dnia  18 grudnia 2016 r. do godz. 15.00.VII. Uwagi końcowe:Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę.WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk                    Do pobrania:

Formularz zgłoszenia