Wójt Gminy Garbatka-Letnisko ogłasza nabór wniosków o pomoc na realizację zadania pn: „ Demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Garbatka – Letnisko – VII etap” z dofinansowaniem WFOŚiGW w Warszawie przy udziale środków NFOŚiGW. Wnioski należy złożyć w ter­minie do dnia 31.12.2016 r. w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko na formularzu wniosku (wraz z załącznikami), który można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej lub ze strony internetowej: www.bip.garbatkaletnisko.pl– zakładka strefa interesanta-gospodarka komunalna .Wnioski mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub władający nieruchomością z innego tytułu prawnego.Realizacja wniosków uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty na: – demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu i transport,- przekazania wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce (składowanie).Do wniosku należy dołączyć:1. Kopię aktualnego tytułu prawnego do nieruchomości, a w przypadku nieruchomości objętej współwłasnością należy przedstawić zgodę wszystkich współwłaścicieli.2. Kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu.3. Informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).4. Zgodę właścicieli terenu na przeprowadzenie inwestycji związanej z usuwaniem odpadów zawierają­cych azbest – jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej niż jednego właściciela, należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli wraz z ich adresami (załącznik obligatoryjny).Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a lub pod numerem tel. 48 62 10 103.    Wójt Gminy Garbatka-Letnisko