Realizacja wniosków uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty na:

demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu i transport,
przekazania wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce (składowanie).

Do wniosku należy dołączyć:

Kopię aktualnego tytułu prawnego do nieruchomości, a w przypadku nieruchomości objętej współwłasnością należy przedstawić zgodę wszystkich współwłaścicieli.
Kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu.
Informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).
Zgodę właścicieli terenu na przeprowadzenie inwestycji związanej z usuwaniem odpadów zawierają­cych azbest – jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej niż jednego właściciela, należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli wraz z ich adresami (załącznik obligatoryjny).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a lub pod numerem tel. 48 62 10 103.

           

                                                                                                                                                Wójt Gminy Garbatka-Letnisko