UCHWAŁA NR IV/ 9/15RADY GMINY GARBATKA-LETNISKOz dnia 19 lutego 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko w Ponikwie, oraz zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko w związku ze zmianą zakresu działania

i lokalizacji filii.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art.13 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 642 ze zm.) – Rada Gminy w Garbatce-Letnisko uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się zamiar zmiany lokalizacji z dniem 31 sierpnia 2015 r. Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko znajdującej się w miejscowości Ponikwa. Filia zostanie przeniesiona do lokalu w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Bąkowiec.

 

§ 2

 

1. Ogłasza się zamiar dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej

w Garbatce-Letnisko nadanym uchwałą Nr XI/76/07 Rady Gminy w Garbatce-Letnisko z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko

w samorządową instytucję kultury (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r., nr 12 poz. 435).2. Zmiany w Statucie o którym mowa w ust. 1, dotyczą zakresu lokalizacji oraz działania Filii

i w związku z czym, § 9 ust. otrzymuje brzmienie: „1. W skład Biblioteki wchodzą następujące Filie Biblioteczne:   1) Filia Nr 1 w Bąkowcu.”

 

§ 3

 

Zawiadomienie o zamiarze zmiany lokalizacji zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko

oraz w siedzibie Filii Nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko oraz na stronie internetowej BlP Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur