Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, że Uchwałą Nr X/66/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 listopada 2015r.  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko zostały ustalone ceny obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016r.: 

 

I. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko w wysokości:    

 

 

 

Netto

Brutto 

1.

Dla odbiorców wykorzystujących wodę do celów socjalno-bytowych

2,75 zł./m³

2,97 zł./m³

2.

Dla odbiorców wykorzystujących wodę do celów produkcyjnych

3,13 zł./m³

3,38 zł./m³   

3.

Za ścieki świeżowodne

3,63 zł./m³

3,92 zł./m³

4.

Za ścieki przyjęte na oczyszczalnię

5,50 zł./m³ 

5,94 zł./m³

5.

Za ścieki usunięte beczką asenizacyjną                       

16,50 zł./m³

17,82 zł./m³

 

II. Miesięczne stawki opłaty abonamentowej dla następujących rodzajów wodomierzy w wysokości:

 

 

Netto

Brutto

1.

Dla wodomierza o natężeniu przepływu do 2,5 m³/h                               

2,75 zł

2,97 zł

2.

Dla wodomierza o natężeniu przepływu od 2,6 m³/h do10 m³/h               

4,25 zł

4,59 zł.

3.

Dla wodomierza o natężeniu przepływu większym od10 m³/h               

13,00 zł

14,04 zł

 

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy

/ –  /

Robert Kowalczyk