OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399) właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości.

W Garbatce – Letnisko uchwałą Rady Gminy  w Garbatce – Letnisko Nr XXIX/38/13 z dnia 26.09.2013r.  (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 9821),  przyjęta została metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej opłaty

Stawki opłat wynoszą:

dla odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

 6,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

dla odpadów komunalnych niesegregowanych:

12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka za pojemnik :

1)      o pojemności 60l – w wysokości 12 zł

2)      o pojemności 120l – w wysokości 23 zł

3)      o pojemności 240l – w wysokości 42 zł

4)      o pojemności 1100l – w wysokości 80 zł

5)      o pojemności 5m3 –  w wysokości 320 zł

6)      o pojemności 7 m3 – w wysokości 440 zł

 Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na których odpady są zbierane i odbierane w sposób niesegregowany stawka  za pojemnik :

1)      o pojemności 60l – w wysokości 25 zł

2)      o pojemności 120l – w wysokości 45 zł

3)      o pojemności 240l – w wysokości 80 zł

4)      o pojemności 1100l – w wysokości 150 zł

5)      o pojemności 5m3 –  w wysokości 600 zł

6)      o pojemności 7 m3 – w wysokości 800 zł

 

 

Opłaty należy wnosić na konto  Gminy Garbatka –Letnisko Nr 14 9157 0002 0040 0400 0257 0197 , w terminach:

1) za I kwartał do dnia 15 kwietnia,

2) za II kwartał do dnia 15 lipca,

3) za III  do dnia 15 października,

4) za IV kwartał do dnia 15 stycznia,

W tytule opłaty należy określić, za który kwartał jest wnoszona opłata i adres nieruchomości, której dotyczy.

Informacji o wysokości opłat udziela  Referat Gospodarki Komunalnej przy ul. Spacerowej 2 telefon 48 62 10 103.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina:

1) odbiera z nieruchomości:

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

– selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe-opakowania po sokach i mleku)

– szkło

– odpady wielkogabarytowe

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2) zapewnia funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmującego odpady pochodzące z gospodarstw domowych:

– odpady wielkogabarytowe ( szafa, stół, kanapa, wykładzina, dywan itp.),

– odpady niebezpieczne – (opakowania po substancjach niebezpiecznych: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, aerozole, odczynniki fotograficzne, środki do konserwacji drewna i metalu, środki ochrony roślin, po zużytych lekach, w tym lekach cytostatycznych i cytotoksycznych),

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub baterie.,

– zużyte opony( zużyte opony z pojazdów osobowych oraz zużyte opony rowerów , wózków itp,

– papier i tektura ( gazety, prospekty, papier do pisania, papier ksero, zeszyty, ksiązki, torebki plastikowe, kartony, pudełka, tekturę),

– odpady opakowaniowe ze szkła, ( szklane butelki po sokach, alkoholu, słoiki po sokach , przecierach itp.)

– odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie

– popiół ( żużle i popioły z palenisk domowych)

–  plastiki ( butelki po napojach )

3) pokrywa koszty administracyjne związane z obsługą systemu gospodarki.