Wójt Gminy Garbatka-Letniskona podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) oraz Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/61/12 Rady Gminy Garbatka- Letnisko z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej „dzikich drużyn””.  1 .Rodzaj zadania. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej „dzikich drużyn””.- rozpowszechnianie, zamieszczanie informacji o organizowanych turniejach wśród mieszkańców i osób wypoczywających na terenie Gminy Garbatka-Letnisko- organizowanie turniejów piłki nożnej „dzikich drużyn” w okresie od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r.-  zakup nagród dla uczestników turniejów, konkursów, rozgrywek2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania   – 3 500 zł.3.Zasady przyznawania dotacji.Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).4. Termin realizacji zadania: od  01 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.5. Warunki realizacji zadaniaW konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), które w wyznaczonym terminie i miejscu  złożą oferty na określonym formularzu.Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.bip.garbatkaletnisko.pl7. Termin i miejsce składania ofert.Oferty należy składać w  Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko w terminie do 24 czerwca 2013 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej „dzikich drużyn””.  Do oferty należy dołączyć:1)  kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,2) wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia,3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok,Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji. 8. Kryteria wyboru ofert.Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:Kryteria formalne:1. czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia, zgodnie z art. 11      ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego       i o wolontariacie, 2. czy oferta została złożona w terminie, 3. czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru, 4. czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone.Kryteria merytoryczne:1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub     podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym     w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których    organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie    publiczne, 9. Tryb wyboru ofert.1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy     Garbatka-Letnisko. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin  ustalony     zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.2. Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez     Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje    Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w formie zarządzenia.  4. Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie    oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.10. Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w roku 2013 i w roku poprzednim.2013 rok – 0 zł,2012 rok – 5 000 zł na zadanie pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej „dzikich drużyn” oraz zajęć sportowych „nordic walking” dla mieszkańców i letników Gminy Garbatka-Letnisko”.Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych konkursów na stronie: www.bip.garbatkaletnisko.pl.11. Termin dokonania wyboru ofert.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2013 r.,2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko pod adresem:      www.bip.garbatkaletnisko.pl;2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko;3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl  12. Informacje dodatkowe: 1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania  w innej formie.2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko a wnioskodawcą.3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach wykazach sponsorów, itp. Informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Samorząd  Gminy Garbatka-Letnisko. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed dniem podpisania umowy.7. Podstawa roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.Zleceniobiorca zobowiązany jest do:1. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż        wnioskowana. 2. Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;3. Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, pok. nr 7 w godz. 800 – 1500,tel. 48-62-10-194 wew.26.