Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/255/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 października 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, zarządza się, co następuje:

1

Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Współpracy Zewnętrznej.

3

 Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 publikuje się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                           Wójt

                                                                  Teresa Fryszkiewicz

 

 

Ogłoszenie