Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/61/12 Rady Gminy Garbatka- Letnisko z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ”Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko”

 

1 .Rodzaj zadania.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ”Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko”.

Zorganizowanie wypoczynku letniego (kolonii profilaktycznych) dla dzieci i młodzieży tj. uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z rodzin o różnym statusie materialnym, w tym z rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych bądź dotkniętych problemem alkoholowym. Celem nadrzędnym kolonii profilaktycznych jest udzielenie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych różnorakiej specjalistycznej pomocy oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie szeroko pojętego problemu uzależnień.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 10 000 zł.

3.Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

4. Termin realizacji zadania: od 27 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

5. Warunki realizacji zadania

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), które w wyznaczonym terminie i miejscu  złożą oferty na określonym formularzu.

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.bip.garbatkaletnisko.pl

7. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko w terminie do 25 czerwca 2013 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ”Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko””.

Do oferty należy dołączyć:

 

kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,

wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia,

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok,

Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

8. Kryteria wyboru ofert.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

Kryteria formalne:

czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia, zgodnie z art. 11

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

czy oferta została złożona w terminie,

czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.

Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone.

 

Kryteria merytoryczne:

 

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie

publiczne,

9. Tryb wyboru ofert.

1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin  ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

2. Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w formie zarządzenia.

4. Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

10. Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w roku 2013 i w roku poprzednim.

2013 rok – 0 zł,

2012 rok – 9 944 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych konkursów na stronie: www.bip.garbatkaletnisko.pl.

 

11. Termin dokonania wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 czerwca 2013 r.,

2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko pod adresem:

www.bip.garbatkaletnisko.pl;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko;

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl

 

12. Informacje dodatkowe:

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko a wnioskodawcą.

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach wykazach sponsorów, itp. Informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Garbatka-Letnisko. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed dniem podpisania umowy.

Podstawa roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 

Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż

wnioskowana.

Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;

Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, pok. nr 7 w godz. 800 – 1500,tel. 48-62-10-194 wew. 26.