Inwestor tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie zamierza w centrum miejscowości Garbatka-Letnisko, na swoich terenach przy ulicy Lewandowicz wybudować obiekt radiokomunikacyjny („OR”) 10234_L026_Garbatka systemu GSM-R (linia kolejowa nr 26, km 81,838, dz. ew. nr 490/16).

 

W skład obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami o wysokości do 51 m, kontener technologiczny, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu.

 

Obecnie procedura formalno-prawna dotycząca przygotowania planowanego przedsięwzięcia, inwestor zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym.

 

Załącznik graficzny do projektu decyzji

 

 Wojewoda Mazowiecki Obwieszczeniem z dnia 03.02.2020r. znak: WI-I.746.1.129.2019.TM dostarczonym do tutejszego Urzędu Gminy w dniu 21.02.2020r. powiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. ustaleniu lokalizacji  dla przedmiotowej inwestycji.

 

Ponadto pismem z dnia 03.02.2020 r. Wojewoda Mazowiecki wystąpił o wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego z Wójtem Gminy Garbatka-Letnisko jako zarządcą gminy drogi gminnej – ul. Hanki Lewandowicz. (W załączeniu: przysłany przez Wojewodę Mazowieckiego projekt decyzji wraz z załącznikiem graficznym do projektu decyzji). W postanowieniu z dnia 21.02.2020r. Wójt Gminy odmówił uzgodnienia projektu decyzji dla przedmiotowej inwestycji, na postanowienie to pełnomocnik Inwestora złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.

 

Wójt Gminy – Pani Teresa Fryszkiewicz wystąpiła z wnioskiem o przyznanie Gminie Garbatka-Letnisko praw strony w prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu administracyjnym znak: WI-I.746.1.129.2019.TM. Na dzień dzisiejszy wniosek nie został rozpatrzony.  Jednocześnie Pani Wójt wystąpiła (w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej) o udzielenie informacji o planowanym przez PKP PLK w Warszawie przedsięwzięciu.  W dniu 06.03.2020r. zostały przesłane przez Wojewodę Mazowieckiego dokumenty dotyczące planowanej inwestycji. (W załączeniu)