W planie wyznaczone zostaną nowe tereny przeznaczone pod realizację budownictwa mieszkaniowego i usług oraz układ dróg zapewniający dostępność komunikacyjną tym terenom budowlanym. Procedura opracowania projektu planu, jego wyłożenia i zatwierdzenia prowadzona jest według zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym, jej zakończenie przewiduje się początek 2016r. Intencją powstania planu miejscowego było zagospodarowanie wyżej opisanej przestrzeni znajdującej się w centrum miejscowości gminnej w sposób przemyślany i zorganizowany, powstanie nowych terenów budowlanych i szeroko pojęty rozwój lokalny Gminy w aspektach: przestrzennym, gospodarczym i społecznym. Osoby zainteresowane wyżej opisanym powstającym dokumentem planistycznym prosimyo kontakt z tutejszym Urzędem Gminy osobiście – pokój nr 10 lub telefonicznie – nr 48 6210 194 wew. 21.                                                                                                            insp. Ewa Maślanek