Wartość inwestycji ponad 490.000,00 zł, z czego 254.015,00 zł Gmina pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast 228.446,90 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin realizacji wynosi 3 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy. W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna w m. Garbatka-Zbyczyn na odcinku od końca istniejącej nawierzchni bitumicznej do granicy gminy o  łącznej długości 618,91 mb. Droga ta stanowić będzie dojazd do zabudowy zagrodowej i pól przy niej zlokalizowanych oraz stanowić będzie połączenie z istniejącym odcinkiem drogi gminnej na terenie gminy Policzna.