Celem usług asystenta osobistego jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności na:

pomocy w wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
pomocy w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Adresatami programu są:

dzieci do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; zamieszkałe na terenie Gminy Garbatka-Letnisko;
pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do ww., zamieszkałe na terenie Gminy Garbatka-Letnisko, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Dodatkowy założeniem Programu jest, aby 70 % uczestników Programu wymagało wysokiego poziomu wsparcia, przez co rozumie się znaczny stopień niepełnosprawności lub dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 (konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

Limit godzin usług asystenta przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

 

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Osoba, która chce zostać uczestnikiem Programu lub jej opiekun prawny zobowiązana/-y jest złożyć następujące dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług asystenta:

1)  wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia Uczestnika do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,

2)  kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

3)  klauzulę informacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią (składa uczestnik Programu odrębnie inne pełnoletnie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora Programu w karcie zgłoszenia).

 

 Skontaktuj się już dziś, by dowiedzieć się więcej o możliwości wzięcia udziału w programie:

 

 

 

Zadzwoń do nas 48 6210314,

 

Poniedziałek 7:30 do 17:00 

Wtorek – Czwartek 7:30 do 15:30

Piątek 7:30 do 14:00  

 

                                                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY!