Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

 

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

 

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko  poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

 

Aby  otrzymać pomoc  należy  zgłosić się do tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zakwalifikowania i wypełnienia wniosku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29.12.2023r.

 

O terminach dystrybucji żywności będziemy informować.

 

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz osobiście u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko  lub telefonicznie pod numerem telefonu 48 6210314.

 

KIEROWNIK GOPS

Marta Schabowska