Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Garbatka-Letnisko odbędzie się 4 lipca 2024 r. (czwartek)  o godz. 13:30 w budynku byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisk

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi z dnia 20 czerwca 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.06.2024r.) na Wójta Gminy Garbatka-Letnisko oraz Radnych Pana Czesława Pacułę i Pana Henryka Sekułę.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

       Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                    /-/ Czesław Pacuła