W tegorocznych naborach na wsparcie rolników przeznaczono w samym województwie mazowieckim 29 244 081 euro (tzn. szanse na otrzymanie premii ma 1 228 Wnioskodawców). Agencja planuje przeprowadzić poza tym naborem jeszcze tylko jeden nabór najprawdopodobniej  na wiosnę 2018 r.  Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczony na ten rodzaj konkursów to 413 939 978 euro co w przeliczeniu na liczbę decyzji wynosi około 17 tys. decyzji w skali kraju. Na stronie Agencji opublikowano już formularze dokumentów niezbędnych do przygotowania przez osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia. O premie może wystąpić: rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który:a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,b) ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,d) nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dodatkowo gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, będący Wnioskodawcą musi mieć wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro, a w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową.Z tej formy wsparcie nie mogą skorzystać osoby, które są beneficjentami pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”, poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 otrzymały wsparcie w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”.Ocenę złożonych wniosków będzie prowadzić odział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany jeśli uzyska min. 4 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów przy których uwzględnia się:– wiek Wnioskodawcy- innowacyjność projektu na poziomie gminy- wskaźnik bezrobocia w powiecie, na obszarze którego położona jest gmina , w której zaplanowano zrealizować operację- liczbę planowanych do utworzenia miejsc pracy- kwalifikację zawodowe wnioskodawcy- korzystanie z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”Szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się i otrzymania wsparcia znajdą Państwo w niniejszej prezentacji: „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej  Osoby zainteresowane uzyskaniem pomcy w przygotowaniu w.w  dokumentów konkursowych   zapraszamy do Biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” z siedzibą w Kozienicach ul. Kopernika 8/17  lub tel. 793¬864¬252  i  (48)¬366¬18¬99