W maju 2011r. Gmina Garbatka-Letnisko aplikowała o dofinansowanie projektu pn. „Szlak Garbackich willi – ludzie i miejsca”. W czerwcu wniosek pomyślnie przeszedł weryfikację w Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Kozienicka”.     Celem ww. operacji jest stworzenie unikalnego produktu w postaci szlaku turystycznego, biegnącego wśród budowli o charakterystycznej willowej architekturze. Liczymy, iż realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do utrwalenia lokalnego dziedzictwa kulturowego, propagowania zdrowego trybu życia oraz rozwoju turystyki na obszarze Gminy.

 

 

 

10 maja 2011 roku Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wyposażenie centrum promocji oraz rozwoju lokalnej aktywności społecznej”. 6 czerwca 2011 roku otrzymaliśmy pisemną informację o przyznaniu dofinansowania na realizację ww. projektu.     Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe wyposażenie dwóch sal, z których jedno przeznaczone będzie na pomieszczenie biurowe, drugie zaś na salę konferencyjno-szkoleniową. Do pomieszczeń zostaną zakupione niezbędne urządzenia, meble biurowe oraz dodatkowe akcesoria. Cała zaadaptowana przestrzeń oddana będzie do dyspozycji organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz lokalnych środowisk i grup społecznych. Ujmując ogólnie należy stwierdzić, iż z budynku będzie mógł korzystać każdy, kto ma dobry pomysł na podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, rozwój przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz promocję całej Gminy Garbatka-Letnisko.

 

 

5 lipca 2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Krok po kroku w wielka przyszłość”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt przeszedł pomyślnie etapy weryfikacji formalnej i merytorycznej, aktualnie Gmina czeka na ostateczne rozstrzygnięcie.     Operacja ma na celu organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III z Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie. Dzięki realizacji projektu dzieci mające trudności z nauką oraz dzieci szczególnie uzdolnione będą mogły uczestniczyć w zajęciach bardziej dostosowanych do ich potrzeb oraz rozwijać swoje edukacyjne i naukowe pasje. W ramach przedsięwzięcia obie placówki oświatowo-wychowawcze zostaną doposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

 

 

W lipcu 2011 roku Gmina Garbatka-Letnisko wystąpiła w Konkursie i Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej, organizowanym pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Celem udziału w przedsięwzięciu jest wypromowanie naszych działań inwestycyjnych, które przyczynią się do rozwoju edukacji na obszarze Gminy. Nagrodą przewidzianą przez organizatora jest przyznanie prestiżowego certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji”. Na chwilę obecną nasze osiągnięcia podlegają ocenie przez Komisję Konkursową.           

 

 

 

 

W lipcu 2011 roku Gmina Garbatka-Letnisko aplikowała o wsparcie finansowe na realizację projektu pn. „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyczyn”. Jednostka uzyskała już pisemną informację o zatwierdzeniu wniosku pod kątem formalnym, aktualnie czeka na dalszą ocenę.     Konieczność przeprowadzenia przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi obowiązek nałożony na Gminę przez Urząd Marszałkowski. Nasze władze samorządowe mając na uwadze bardzo wysokie nakłady finansowe wiążące się z realizacją tego typu inwestycji, postanowiły wystąpić o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie przedsięwzięcia nie tylko poprawi stan środowiska przyrodniczego okolic, lecz przede wszystkim pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone środki na inne potrzeby mieszkańców naszej Gminy.  

 

 

 

W październiku 2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Moja Garbatka- wydajemy książkę społeczno-kulturalną”. Celem przedsięwzięcia realizowanego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Garbatki, jest wydanie publikacji, która będzie promować naszą historię, przyrodę, zabytki oraz symbole i lokalne imprezy.

 

 

14 października 2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Mundury historyczne – kultywujemy tradycje”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko i Stowarzyszeniem Kawaleryjskim im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich. Jego bezpośrednim celem jest doposażenie lokalnie działającej organizacji pozarządowej w umundurowanie historyczne.

 

Pośrednio projekt przyczyni się do kultywowania miejscowych tradycji, propagowania lokalnej historii oraz promocji Gminy Garbatka-Letnisko, na regionalnych i ogólnopolskich uroczystościach i zawodach kawaleryjskich.    

 

 

 

 

 

 

W październiku 2011 roku Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego”. Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Garbatki oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko, ma na celu oznakowanie tablicami pamiątkowymi wybranych cmentarzy, mogił i miejsc pamięci, zlokalizowanych na obszarze naszej Gminy.    

20 października 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko i Samorządem Województwa Mazowieckiego o refundację kosztów realizacji Festynu Rekreacyjno-Kulturalnego „Dni Garbatki”.

 

 

 

 

 

 

28 października 2011 roku Gmina Garbatka-Letnisko złożyła w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie projekt pn. „Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej – budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej”. Celem przedsięwzięcia wspieranego przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Bogucinie jest wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy, szczególnie dzieci i młodzieży.    Operacja polegać będzie na wybudowaniu 16-wiat przystankowych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do miejscowych szkół oraz organizacji dodatkowych zajęć z zakresu zasad ratownictwa drogowego. Ponadto efekt projektu zostanie wzmocniony poprzez zakup odblaskowych materiałów oraz sprzętu do nauki udzielania pierwszej pomocy.

    15 listopada 2011 roku Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” wspólnie z Urzędem Gminy Garbatka-Letnisko złożył w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zadania Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla Uczniów. Przedsięwzięcie wspierane przez Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Bogucinie polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć z zakresu „Powszechnej nauki pływania” dla 45 uczniów uczęszczających do miejscowych szkół.

 

 

 

16 listopada br. Gmina Garbatka-Letnisko otrzymała od Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” pisemną informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację poniższych projektów:1.„Moja Garbatka – wydajemy książkę społeczno-kulturalną”. Projekt realizowany będzie na drodze porozumienia ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Garbatki.2.„Oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego”.Projekt realizowany będzie na drodze porozumienia ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Garbatki.3. „Mundury historyczne – kultywujemy tradycje”. Projekt realizowany będzie na drodze porozumienia ze Stowarzyszeniem Kawaleryjskim im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich.