Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko

„Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko”

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

 

 

Gmina Garbatka-Letnisko z przyjemnością informuje, iż w dniu 15 grudnia 2009 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w ramach priorytetu III, Działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Projekt „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko” swym zakresem obejmuje przebudowę dziewięciu dróg gminnych, położonych w miejscowości gminnej Garbatka-Letnisko, w ciągach – ulic: Sienkiewicza, Mickiewicza, Paderewskiego, Ks. J. Kuropieski, Błotnej, Spółdzielczej, Poprzecznej, Zielonej, Żywicznej, wraz z przebudową przepustu na rzece Brzeźniczce, wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, chodników, wjazdów na posesje, regulacją zieleni i zainstalowaniem elementów małej architektury (ławki i kosze uliczne). Ponadto zainstalowane zostaną progi zwalniające oraz wykonana korekta geometrii skrzyżowań z drogą krajową Nr 79 Warszawa – Sandomierz, drogą wojewódzką Nr 691 Pionki – Garbatka-Letnisko – Opactwo i drogami gminnymi.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych  oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a tym samym zmierzanie do zrównoważonego rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko.

 

 

Całkowita wartość projektu: 4 319 119,46 zł.

Wkład Unii Europejskiej: 3 241 153,59 zł.

 

kalendarium projektu

„Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko”

Projekt realizowany w ramach priorytetu III, Działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

 

 

Proces oceny projektu (wniosku o dofinansowanie) był długotrwały i uzależniony od prac Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (ul. Jagiellońska 74, Warszawa) – organu odpowiedzialnego za wdrażanie RPO WM 2007-2013 oraz podział dostępnych środków finansowych na terenie województwa mazowieckiego. Poniżej przedstawiamy kalendarium projektu:

–  10 październik 2008 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,

– 09 grudzień 2008 r.- powiadomienie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów      Unijnych w Warszawie o pozytywnej ocenie formalnej Wniosku,

– 21 lipiec 2009 r.- ostateczne zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego listy      wniosków przyjętych do objęcia dofinansowaniem-  tzw. „listy rankingowej”,

–  27 październik 2009 r. – powiadomienie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów    Unijnych w Warszawie o pozytywnej ocenie merytorycznej  Projektu,

– 30 październik 2009 r. – powiadomienie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów     Unijnych w Warszawie o pozytywnej ocenie wykonalności Projektu oraz przyjęciu    przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu   do realizacji,

– 05 listopad 2009 r. – dostarczenie przez Gminę Garbatka-Letnisko załączników niezbędnych    do podpisania Umowy o dofinansowanie,

– 15 grudzień 2009 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.