Przedmiot konsultacji.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 8 września 2020 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.

 

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.

 

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

 

Termin konsultacji.

 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 10.09.2020 r. do 30.09.2020 r. w oparciu o Uchwałę Nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Kierownik Referatu Współpracy Zewnętrznej.

 

Konsultacje odbyły się poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie wraz z informacją o możliwości składania uwag i opinii dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej na formularzu będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2021”.

 

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu.

 

Konsultacje uważa się za przeprowadzone bez wniesienia uwag.

 

 

                                                                                                    Wójt

                                                                                        /-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Garbatka-Letnisko, dnia 01 października 2020 r.