1.Przedmiot konsultacji.W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 5 września 2019 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.2.Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.3.Termin konsultacji.Konsultacje przeprowadzono w terminie od 10.09.2019 r. do 30.09.2019 r. w oparciu o Uchwałę Nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.4.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był pracownik Referatu Organizacyjnego.5.Konsultacje odbyły się poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie wraz z informacją o możliwości składania uwag i opinii dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej na formularzu będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2020”.6.W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu.7.Konsultacje uważa się za przeprowadzone bez wniesienia uwag. WÓJT/-/ Teresa FryszkiewiczGarbatka-Letnisko, dnia 01 października 2019 r.