Dnia 21 czerwca 2024 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Garbatka Północ”, w ramach którego przebudowano drogi w letniskowej części Garbatki-Letnisko tj.: ul.  I. Krasickiego, R. Bielawskiego, Z. Nałkowskiej, J. Słowackiego, Grabowa, Plażowa, Drzewiarzy i fragment ul. Dąbrowskiego.

Przebudowie poddano drogi o łącznej długości 3 km, wybudowano nowe schody w ul. I. Krasickiego wraz z linią oświetlenia. Wykonano zjazdy do posesji oraz chodniki w ul. R. Bielawskiego i Z. Nałkowskiej, które prowadzą do ścieżki rowerowej w ul. Drzewiarzy. Posadowiono 21 ławek i koszy, oraz oświetlenie typu parkowego o łącznej długości 614 m gdzie stanęło 29 lamp. Wprowadzono nową organizację ruchu, tj. strefę ruchu uspokojonego, co oznacza, że obszar objęty jest dopuszczalną prędkością wynoszącą 30km/h. Wartość zadania opiewa na kwotę ok. 10.500.000,00 zł, z czego 8.763.750,00 zł to dofinansowanie, które Gmina pozyskała w 2022 roku z rządowego programu Polski Ład. Ze względu na duży zakres robót zadanie zrealizowano w cyklu wieloletnim, tj.: w latach 2022-2024. Wykonawcą była firma MARCBUD Marek Baran z Pionek.

PO PRZEBUDOWIE

 

PRZED PRZEBUDOWĄ