Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi  2 965 m. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,0m na odcinku do skrzyżowania z ul. 15 stycznia, w dalszej części przewężenie do 5,0m. Ponadto zakres prac obejmuje regulację wysokościową istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz budowę nowego chodnika od skrzyżowania z ul. Fabryczną.

Wartość projektu:                              3 623 454,33 zł

Kwota dofinansowania:                     2 305 603,00 zł

            Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. (PROW na lata 2014-2020.