Decyzja o remoncie przychodni została podjęta w czerwcu 2011 r. Remont rozpoczął się 02 listopada 2011 r., zakończył zaś zgodnie z umową 31 marca 2012 r.

 


//

 

Prace remontowe utrudniała konieczność prowadzenia w tym czasie działalności leczniczej, co było uciążliwe dla wszystkich. Z jednej strony dla wykonawcy, z drugiej zaś dla pracowników i pacjentów. Pomimo tego remont przebiegał sprawnie i został ukończony w zaplanowanym terminie.

W dniu 10 kwietnia kierownik przychodni wraz z pracownikami zorganizowali symboliczne otwarcie przychodni po remoncie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Ks. Dziekan Augustyn Rymarczyk, Wójt Gminy Robert Kowalczyk, Pani Skarbnik Marianna Krześniak, Pani Sekretarz Aleksandra Popis- Stępień, Pan Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, członkowie Rady Gminy i Rady Społecznej przychodni, kierownicy jednostek funkcjonujących na terenie Garbatki-Letnisko oraz wszystkie osoby pracujące w przychodni.

 

 

 Zaproszonym gościom została pokazana odnowiona przychodnia. Ksiądz Dziekan poświęcił przychodnię po zmianach. Kierownik złożył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w remont przychodni: pracownikom, wykonawcy, władzom i członkom Rady Gminy za przyznanie dotacji, która pozwoliła na ukończenie prac remontowych oraz pacjentom za cierpliwość podczas remontu.

 

 

 Przesłanek do podjęcia decyzji o remoncie pomieszczeń przychodni było  wiele. Do najważniejszych z nich należała konieczność dostosowania pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, przygotowania instalacji elektrycznej i informatycznej do wprowadzenia systemu informatycznego umożliwiającego prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, konieczność dostosowania pomieszczeń oraz montaż urządzenia umożliwiającego dostęp do wszystkich gabinetów osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich,poprawa funkcjonalności przychodni (rejestracja, dostęp do gabinetów).

 

 

Całkowity koszt remontu wyniósł 320 726,00 zł, z czego 250 000,00 zł pochodziło ze środków własnych przychodni, zaś 70 726,00 zł z dotacji udzielonej przez Gminę Garbatka-Letnisko.