Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że od dnia 02.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 000 zł.

Zasady dotyczące ubiegania się o wyżej wymienione wsparcie oraz druk wniosku i umowy dostępne są na stronie internetowej PUP w Kozienicach: https://kozienice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie: 48 614 66 81 wew.: 53, 35 lub 50, bądź pocztą elektroniczną: [email protected] Wniosek i umowę mikroprzedsiębiorca składa w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy: praca.gov.pl. Wniosek elektroniczny jest tak skonstruowany, że trzeba wypełnić wszystkie pola aby go podpisać i wysłać.

Ewentualnie dopuszcza się formę papierową za pomocą operatora pocztowego lub do przygotowanej w tym celu skrzynki podawczej ustawionej przed budynkiem PUP w Kozienicach (w dniach roboczych w godzinach od 7:30 do 15:30; dokumenty pozostawiane są bez możliwości potwierdzenia). Pracodawca podpisuje wówczas jednocześnie wniosek i umowę. Wniosek musi być kompletnie i prawidłowo wypełniony – nie dopuszcza się wyjaśnień i uzupełnień. Jeśli czegoś nie zaznaczył to wniosek jest nieprawidłowo wypełniony i będzie negatywnie rozpatrzony. UWAGA – wnioskodawca nie wypełnia pola: Numer wniosku i umowy!! Pole to wypełni PUP w Kozienicach.

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie, wg kolejności wpływu wniosków do urzędu. Wypłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy.

Pożyczki będą wypłacane do wyczerpania środków.