Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

do zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn. ,,Zakup i dostawa wyposażenia                    i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości ‘’

 

DANE  OFERENTA

 Nazwa i adres Wykonawcy..………………………………………..……………….……….…

……………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………

Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:

…………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu………………………………………………………………………………………

E – mail ………….…………………………………..………………….……………………….

Osoba upoważniona do kontaktu……………………………………………………..…….……

CENA

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Ilość

Cena netto

Cena brutto

Okres gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

1

Zestaw węży hydraulicznych o długości min.5 m

Zestaw węży hydraulicznych o długości min.5 m  nie więcej niż 10 m z szybko złączką w systemie dwuwęzłowym (stary system) kompatybilny ze sprzętem hydraulicznym HOLMATRO

1 zestaw

 

 

 

 

Razem wartość netto ……………………………………………………….………………

(suma poz.1)

Słownie złotych:……………………………………….……………………………………

Razem wartość brutto:………………………………………………………………………

(suma poz.1)

 

Słownie złotych:……………………………………………………………………………

 

Cena zawiera zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa.

 

 CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

1

2

3

4

5

6

7

1

Detektor napięcia

Detektor napięcia wymagania:

– sygnał  dźwiękowy              i świetlny (dioda LED) zwiększający swoja siłę i częstotliwość wraz ze zbliżeniem się do źródła napięcia;

-zakres częstotliwości: 20Hz – 100 Hz,

-autotest: wbudowany 3 sekundowy test po włączeniu,

-zasilanie: bateria  1,5Vx 4,

-odporność na wodę: obudowa bryzgoszczelna,

-zakres temperatur pracy: – 30oC do + 50o C.

 

2 szt

 

 

 

2

Detektor wielogazowy (min.O2, CO, CH4, H2S)

Detektor wielogazowy do pomiaru minimum 4 gazów:

– zwarta budowa, masa do 250 g,

-stopień ochrony -IP67

-możliwość pracy 

w temperaturze

w zakresie – 20oC do + 50oC

-czas pracy min. 10 godzin,

-alarm optyczny, akustyczny, wibracyjny,

-możliwość zgrania danych na komputer;

– wyposażony w zestaw ładująco-zasilający.

1 szt

 

 

 

3

Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków

Parawan o parametrach technicznych:

– cztery segmenty,

 -wymiary segmentu 1,8m x 1,8 m,

– napis STRAŻ,

– kolor czerwony.

1 szt

 

 

 

 

 

Razem wartość netto ……………………………………………………….………………

(suma poz.1-3)

Słownie złotych:……………………………………….……………………………………

 

Razem wartość brutto:………………………………………………………………………

(suma poz.1-3)

 

Słownie złotych:……………………………………………………………………………

 

Cena zawiera zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa.

 

 

Do oferty należy dołączyć:

1.Atesty lub certyfikaty wymagane prawem.

2.Dokumentację fotograficzną oferowanego sprzętu

 

 

…………………………………………………

Data, podpis oferenta