Zamówienie podzielone jest na III części:- Część I zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej o specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Część II zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej o specjalności w zakresie sieci i instalacji urządzeń wodociągowych– Część III zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej o specjalności w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Zadanie współfinansowane dotacją na operacje w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Rozeznanie cenowe dotyczy usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO, nie podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

 

I. Nazwa i Adres Zamawiającego:Gmina Garbatka – Letniskoul. Skrzyńskich 126 – 930 Garbatka – LetniskoNIP 812-18-44-959 REGON 670 223 623tel. (48) 62 10 194, fax. (48) 62 10 054

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Serafin tel. (48) 62 10 194 wew. 23 Marzena Mularska tel. (48)62 10 194 wew. 22e-mail: [email protected]

 

II. Nazwa i przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego”.

 

Zamówienie podzielone jest na III części:1. Część I zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej o specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad prawidłowym wykonaniem m.in.:a)Roboty rozbiórkowe :- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej-wycinka i karczowanie drzew- rozbiórka nawierzchni asfaltowej- rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego- rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych

b)Utwardzenie terenu:- podbudowy pod nawierzchnie utwardzone-nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej z obramowaniem i krawężnikamic) Mała architektura i zieleń- roboty przy uporządkowaniu terenów zielonych- budowa fontanny- ławki i kosze na śmieci

 

2.Część II zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej o specjalności w zakresie sieci i instalacji urządzeń wodociągowych nad prawidłowym wykonaniem m.in.: 2.1 Włączenie do wodociągu przy pomocy opaski do nawiercania 150/32mm. Na przyłączu za włączeniem do istn. wodociągu należy zamontować zasuwęz miękkim doszczelnieniem do przyłączy domowych do zabudowy doziemnej Dn25 PN10 z obudową wrzeciona i skrzynką żeliwną.Węzeł wodomierzowy zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano w studzience wodomierzowej ocieplonej, szczelnej o średnicy 600 mm. Węzeł wodomierzowy składał się będzie z zaworów odcinających kulowych (przed i za wodomierzem), filtra siatkowego, z wodomierza skrzydełkowego IS Dn=15mm oraz zaworu zwrotnego antyskażeniowego typu EA , który należy zlokalizować za wodomierzem od strony zasilania fontanny. W zbiorniku zawór pływakowy np. typu VR 170, dn 20, który otwiera się automatycznie w chwili obniżenia się wymaganego poziomu wody w zbiorniku.

 

3.Część III zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej o specjalności w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych nad prawidłowym wykonaniem m.in.:- przeniesienie istniejącego słupa stalowego- montaż 4 szt. słupów parkowych z oprawami- montaż opraw oświetleniowych najazdowych- linii kablowej zasilania słupów oświetleniowych- ochrony przeciwporażeniowa- linii kablowej zasilającej szafkę sterującą fontanną- demontaż słupów oświetlenia zewnętrznego

Szczegółowy zakres robót które zostaną objęte nadzorem inwestorskim Zamawiający zawarł w projekcie budowlanym, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania robót, które można uzyskać w UG Garbatka-Letnisko,pkój nr 10.

III Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia: 1.Inspektor nadzoru inwestorskiego– branża budowlana, posiadający uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dna 7 lipca 1994, Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny być to uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania.2.Inspektor nadzoru inwestorskiego – branża sanitarna, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny być to uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania.3.Inspektor nadzoru inwestorskiego – branża elektryczna, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawa z dn. 7 lipca Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny być to uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania.

Każdy z Wykonawców zamówienia może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub ofertę na jedną część, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.

 

IV. Obowiązki inspektora nadzoru:1.Do zakresu obowiązków i uprawnień Wykonawcy zwanego także Inspektorem Nadzoru oprócz obowiązków określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane należy:1)Zapoznanie się z dokumentacją projektową.2)Dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi robotami.3)Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów z obowiązującymi normami, zasadami BHP oraz współczesną wiedzą techniczną.4)Kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem technicznym i umową.5)Kontrola zgodności zafakturowanych robót ze stanem faktycznie wykonanych robót.6)Pobyt na budowie zapewniający skuteczność nadzoru co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na każde uzasadnione wezwanie kierownika budowy i Zamawiającego oraz udzielenie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót.7)Dokonywanie wpisów do dziennika budowy z przebiegu realizacji robót.8)Sprawdzanie obmiaru robót oraz kosztorysów za wykonane elementy.9)Wstrzymanie budowy w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji inwestycji do czasu usunięcia nieprawidłowości.10)Uzgadnianie z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowej.11)Uzgadnianie wspólnie z kierownictwem budowy lub nadzorem autorskim konieczności wykonywania robót zamiennych.12)Potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy, o gotowości obiektu do odbioru końcowego.13)Stwierdzania kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.14)Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych i odbiorach pogwarancyjnych,

 

V. Termin wykonania zamówienia: Termin sprawowania nadzoru ustala się od momentu podpisania protokolarnego wejścia na teren budowy do zakończenia robót związanych z realizacją zadania i spisania bezusterkowego protokołu odbioru.

 

VI. Kryterium wyboru oferty – cena – 100%.

 

VII. Forma złożenia oferty – ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście, listownie na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1, drogą faksową na nr (48) 62 10 054 lub e-mailem na adres: [email protected] – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2016 roku do godz. 10.00.

 

VIII. Ofertę należy złożyć na dołączonym „formularzu ofertowym” – stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.

 

IX. Oferowany przedmiot umowy musi być zgodny z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

X. W przypadku nieprzyznania środków przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

XI. Umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego rozeznania zostanie podpisana po otrzymaniu dofinansowania na realizację inwestycji.

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty przez Wykonawcę nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Gminę.

 

Wzór formularza ofertowego – w załączeniu