Nieruchomości zamieszkałe:

Papier i tektura – 0,800 Mg

Szkło – 1,560 Mg

Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 15,660 Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 25,740 Mg

Odpady biodegradowalne – 17,040 Mg

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Odpady budowlane i remontowe – 1,100 Mg

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1,160 Mg

1 Mg = 1 tona

 

Koszt odebranych odpadów w miesiącu sierpniu wyniósł:  54 378,00  zł.