Nieruchomości zamieszkałe:

Papier i tektura – 0,880 Mg

Szkło – 2,340 Mg

Tworzywa sztuczne – 16,980 Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 46,940 Mg

Odpady biodegradowalne – 31,800 Mg

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Odpady budowlane i remontowe – 3,440 Mg

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1,940 Mg

Popiół – 1,920 Mg

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,077 Mg

1 Mg = 1 tona

 

Koszt odebranych odpadów w miesiącu kwietniu wyniósł:  92 141 ,60  zł.