Nieruchomości zamieszkałe:Papier i tektura – 4,440 MgSzkło – 12,640 MgMetale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 10,600 MgNiesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 37,500 MgOdpady biodegradowalne – 19,460 MgPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):Odpady budowlane i remontowe – 3,540 MgMeble i inne odpady wielkogabarytowe – 1,780 Mg1 Mg = 1 tonaKoszt odebranych odpadów w miesiącu lipcu wyniósł: 74 502,72 zł.