Nieruchomości zamieszkałe:

Papier i tektura – 3,060 Mg

Szkło – 9,860 Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 33,240 Mg

Odpady biodegradowalne – 75,560 Mg

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Odpady budowlane i remontowe – 2,580 Mg

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – 0,900 Mg

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,235 Mg

Zużyte opony –  0,840 Mg

1 Mg = 1 tona

 

Koszt odebranych odpadów w miesiącu listopadzie wyniósł: 107 482,14 zł.