Nieruchomości zamieszkałe:

Papier i tektura – 0,520 Mg

Szkło – 2,940 Mg

Metale i tworzywa sztuczne – 16,020 Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 29,080 Mg

Odpady biodegradowalne – 7,320 Mg

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Odpady budowlane i remontowe – 2,500 Mg

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2,060 Mg

1 Mg = 1 tona

 

Koszt odebranych odpadów w miesiącu lutym wyniósł:  52 299,00  zł.